ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία, Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο Αρχιμαγείρων, με επωνυμία «Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Η ένωση Αρχιμαγείρων ζαχαροπλαστών και βοηθών αυτών, έχει ως σκοπό:

2.1 Την ανάπτυξη φιλίας και επαγγελματικής συνεργασίας χωρίς διάκριση εθνικότητας, χρώματος και θρησκείας. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εκδήλωση ή συζήτηση που έχει πολιτικό ή συνδικαλιστικό χαρακτήρα.

2.2 Την ανύψωση του μορφωτικού και τεχνικού τους επιπέδου την συνεχή ενημέρωση των μελών με την κυκλοφορία έντυπου υλικού, με την οργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών πρακτικών ασκήσεων και εκπαιδευτικών ταξιδιών.

2.3 Τη συνεργασία και τη σύμπραξη με τις άλλες ελληνικές, Ευρωπαϊκές και μη, ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις, για την καλύτερη πληροφόρηση και ενημέρωση πάνω στα νέα δεδομένα του κλάδου (Τεχνολογία, εξέλιξη επαγγέλματος κ.λ.π.)

2.4 Την ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων.

2.5 Την διοργάνωση γιορτών, δεξιώσεων, χωρών και άλλων παραστάσεων για την ενίσχυση του ταμείου της Λέσχης.2.6 Την δραστηριοποίηση όλων ων μελών για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων με τη διάδοση της μαγειρικής τέχνης.

2.7  Η Λέσχη Αρχιμαγείρων θα προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες αν της ζητηθούν στις Τουριστικές Σχολές γαστρονομίας, και εστιατορικής τέχνης. Έχει δικαίωμα δημιουργίας επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης για διάφορα ζητήματα: όπως διαγωνισμούς, βράβευση μελών και απονομή μεταλλίων ή και περγαμηνών.

2.8 Η Λέσχη Αρχιμαγείρων θα πληροφορεί και θα παρέχει την συνδρομή της στα τακτικά και επίλεκτα μέλη με την προϋπόθεση της καλύτερης εξειδίκευσης της μαγειρικής τέχνης.

2.9 Τη τεχνική μόρφωση των μελών και η ανύψωση αυτής με την ίδρυση βιβλιοθηκών, στο χώρο όπου θα έχει την έδρα της, ως και την έκδοση περιοδικών και μέσω αυτών την εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού, πολιτιστικού επιπέδου.

2.10 Με την εφαρμογή της μακρόχρονης πείρας των μελών και τις βαθιές γνώσεις τους στους παραπάνω σκοπούς θα βοηθηθεί η ανάπτυξη του Τουρισμού και της οικονομίας της χώρας μας γενικότερα.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Η Λέσχη αποτελείται από τακτικά, δόκιμα, φίλους και επίτιμα μέλη.

3.1 Τακτικά μέλη της Λέσχης γίνονται, μετά από την αίτηση τους και άσχετα με το φύλο τους , όλοι οι  Αρχιμάγειροι και οι αναπληρωτές τους ( Chef  και Sous Chefs), οι Αρχιζαχαροπλάστες και Ζαχαροπλάστες που έχουν προϋπηρεσία 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 5 χρόνια οπωσδήποτε Chef  ή Sous Chefs ή ζαχαροπλάστες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατερινγκ, κατηγορίας Α΄ και πολυτελείας, μετά από αίτηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα χρόνια φοίτησης σε τουριστικές Σχολές θα λαμβάνονται  ως προϋπηρεσία στα 10 χρόνια.

Οι καθηγητές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας σε σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων γίνονται μέλη τακτικά μέλη εφόσον έχουν 15 χρονών προϋπηρεσία από τα οποία τα 5 χρόνια τουλάχιστον ως Αρχιμάγειροι, βοηθοί αρχιμάγειροι, αρχιζαχαροπλάστες ή αρτοποιοί καθηγητές.

Αρχιμάγειροι και Αναπληρωτές αρχιμάγειροι θεωρούνται αυτοί που έχουν υπό την επίβλεψη τους τουλάχιστον 5 άτομα τεχνικό προσωπικό. Τακτικά μέλη της Λέσχης γίνονται και οι αλλοδαποί Αρχιμάγειροι και Αναπληρωτές τους εφ’όσον το επιθυμούν και έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

3.2 Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα απόφοιτοι Τουριστικών Σχολών (διετούς τουλάχιστον κύκλου με 10 χρόνια προϋπηρεσία στην επισιτιστική βιομηχανία. Μη απόφοιτοι διετούς κύκλου σπουδών ή πρακτικοί θα πρέπει να έχουν 15 χρόνια προϋπηρεσία.

3.3 Επίτιμα μέλη γίνονται αυτόνομα όλα τα μέλη (τακτικά – δόκιμα) από τον χρόνο της συνταξιοδότησης τους ή άτομα που έφυγαν από το επάγγελμα αλλά είχαν τουλάχιστον 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε άτομα κατά την κρίση του Δ.Σ. έχουν προσφέρει θετικά στους σκοπούς τη Λέσχης και μέχρι 5 άτομα κάθε έτος.

3.4 Φίλοι μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτηση τους, άτομα ή επιχειρήσεις ή οργανισμοί οι οποίοι έχουν κοινά συμφέροντα με τη Λέσχη και δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς της.

Τακτικό μέλος θεωρείται και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων  και λοιπού προσωπικού κουζίνας του νομού Ηρακλείου, κατά την διάρκεια της θητείας του.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

4.1 Τα τακτικά μέλη της Λέσχης είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις.

4.2 Τα τακτικά μέλη της Λέσχης έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπό την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά εντάξει, καθώς και το δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. τακτικές και έκτακτες.

4.3 Όλα τα μέλη της Λέσχης έχουν την υποχρέωση να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.4 Τα μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Λέσχης, που δεν πειθαρχούν σε αποφάσεις και ενεργούν αντίθετα με τους όρους του καταστατικού και με τους σκοπούς της Λέσχης, οι δε πράξεις τους μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα των μελών ή και αυτής της Λέσχης θα διαγράφονται. Το Δ.Σ. καλεί εγγράφως τα υπό διαγραφή μέλη να παρουσιαστούν και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Αν δεν απαντήσουν  ή δεν προσέλθουν η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται ερήμην.

Η διαγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.  με μυστική ψηφοφορία. Τα διαγραμμένα μέλη έχουν το δικαίωμα της προσφυγής στη Γ.Σ.

Επίσης λόγος διαγραφής είναι και η αλλαγή του επαγγέλματος. Διαγραφόμενο μέλος επανεγγράφεται μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διαγραφή του.

4.5 Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους τακτικά και ανελλιπώς εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Εισφορές – Πόροι

5.1 Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. για όλους και της ετήσιας συνδρομής για τα τακτικά μέλη στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) δρχ και των οργανισμών στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ

Το ύψος των ανωτέρω ποσών αυξομειώνεται (καθορίζεται) από την Γενική Συνέλευση.

5.2 Πόροι της Λέσχης είναι τα έσοδα από κάθε φύσης εκδηλώσεις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.α. τυχόν δωρεές.

Τα έσοδα από την περιουσία της (τόκοι, πρόσοδοι) κ.λ.π.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Λέσχη διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3)  χρόνια

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 8 ημερών και εκλέγει από τα μέλη του:

1.    τον Πρόεδρο

2.    τον Αναπληρωτή Πρόεδρο

3.    τον Α Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο τύπου και εξωτερικών σχέσεων

4.    τον Β Αντιπρόεδρο, υπεύθυνο εκπαίδευσης και εντύπων

5.    τον Γενικό Γραμματέα

6.    τον Γενικό Ταμία

7.    τον Έφορο

8.    τον Λειτουργό αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων

9.    τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

 

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται από το σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ο ίδιος προεδρεύει σ’αυτή την συνεδρίαση.

Αναπληρωματικά μέλη είναι όλοι οι κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι.

Μετά την συγκρότηση του σε σώμα, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το αποχωρούν Δ.Σ. και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία.

Μετά την παραλαβή και παράδοση του νέου από το παλιό Δ.Σ. λήγει και η θητεία του παλιού Δ.Σ. αφού υπογράφει πρακτικό παραλαβής και παράδοσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους και στο Δ.Σ. του Σωματείου Μαγείρων Ηρακλείου.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική επιτροπή έχει 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται στις αρχαιρεσίες μαζί με το Δ.Σ. από τακτικά μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το όργανο αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση της Λέσχης είναι το κυρίαρχο σώμα. Τακτικές Γ.Σ. γίνονται μια φορά το χρόνο τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο – Μάρτιο και έκτακτες όσες κριθούν αναγκαίες από το Δ.Σ. ή το ζητήσουν το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ. που θα αναφέρονται τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες. Η έκτακτη Γ.Σ. που ζητούν το 1/3 των μελών σε περίπτωση αδράνεια του Δ.Σ. συγκαλείται από τους αιτούντες.

Η σύγκλιση των Γ. Συνελεύσεων, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα γνωστοποιούνται στα μέλη της Λέσχης 15 μέρες νωρίτερα, τοιχοκολλούνται δε στα γραφεία της Λέσχης και δημοσιεύονται σε εφημερίδες της έδρας της Λέσχης.

Για την συζήτηση και λήψη απόφασης στη Γ.Σ. των μελών, χρειάζεται να παρευρίσκονται τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών που είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. των μελών γίνεται νέα μέσα σε 15 μέρες που χρειάζεται το ½ των ταμειακά εντάξει μελών.

Σε επαναληπτική Γ.Σ. δεν είναι δυνατό να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Λέσχης, απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Κάθε ψηφοφορία σε Γ.Σ. που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων της Διοίκησης, θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, είναι άκυρη αν δεν γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Στις Γενικές Συνελεύσεις, εκλέγεται 3μελές προεδρείο δι’ανατάσεως της χειρός.

Απόφαση της Γ.Σ. αντίθετη με τον νόμο ή το καταστατικό ακυρώνεται μετά από αίτηση μελών που είναι τουλάχιστον το 1/30 του όλου αριθμού που πήραν μέρος στη Γ.Σ. Η αίτηση γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την λήξη της συνέλευσης, στο αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της Λέσχης. Στην δεύτερη εξάμηνη Γ.Συνέλευση γίνεται ο απολογισμός του Δ. Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής  Επιτροπής, ακολουθεί συζήτηση και κλείνει το θέμα με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή όχι των απολογισμών.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Αρχαιρεσίες – Εφορευτική επιτροπή

Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση, εκλέγεται 3μελές εφορευτική επιτροπή με μυστική ψηφοφορία. Κατά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής παρευρίσκεται ένας δικαστής που ορίζεται από το Πρωτοδικείο της έδρας της Λέσχης, αν το κρίνει αναγκαίο η Γεν. Συνέλευση και ο οποίος προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής.

Η Εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντα της από την ημέρα της εκλογής της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, τις σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους. Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι έτοιμοι δέκα ημέρες προ των αρχαιρεσιών.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει 5 ημέρες πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Υποψηφιότητα δεν μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Η εφορευτική επιτροπή βρίσκεται στα γραφεία της Λέσχης δυο τουλάχιστον ώρες κάθε μέρα για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες δεν μπορούν να κατέβουν αρχαιρεσίες με παραταξιακά ή με μεμονωμένα ψηφοδέλτια ανεξάρτητών.

Τουλάχιστον  4 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία της Λέσχης τον αριθμό των υποψηφίων και ετοιμάζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Κατά τις αρχαιρεσίες,  δικαίωμα εκλέγειν έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη τα οποία και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής

Η Εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για την καλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών βάσει μητρώου  των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει η ένσταση που υποβάλλεται.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή κάνει και τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων και συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου. Οι συνεδριάσεις – ώρα και ημέρα – καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από το Πρόεδρο και το Γ.Γ. και γνωστοποιούνται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση προτείνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί και ένας συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.

Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται. Θέματα και πέρα από την ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν άμα το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους μετέχοντες στην συνεδρίαση συμβούλους, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Το Δ.Σ. έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, διοικεί τη Λέσχη με βάση το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Λέσχης, εκτός από τα ζητήματα και αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

Διαχειρίζεται την περιουσία της Λέσχης, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την Λέσχη, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ, εφαρμόζει το καταστατικό. Επίσης προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλεία της Λέσχης, βοηθούμενο από βοηθητικές επιτροπές που έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί επί 3μηνο από τη λήξη της με απόφαση της Γ.Σ. και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία, και όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Καθήκοντα Προέδρου – Αναπληρωτή Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τη Λέσχη στα δικαστήρια και σ’ όλες γενικά τις κρατικές αρχές, καθώς και σχετικά με την διαχείριση της περιουσίας αυτού.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει με την βοήθεια του Γεν. Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις.

Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. την Γενική Συνέλευση.

Ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. , υπογράφει με τον Γ.Γ. όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και προσυπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Μετά από κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει τη πορεία των εργασιών τους.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αν Δε κωλύεται και αυτός ο Α’ Αντιπρόεδρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Καθήκοντα Α΄ αντιπροέδρου εκπροσώπου τύπο και εξωτερικών σχέσεων

Ο Α΄ αντιπρόεδρος εκτός των άλλων του καθηκόντων που του αναθέτει ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος/ εκπρόσωπος της Λέσχης με το εξωτερικό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Διατηρεί την σχετική αλληλογραφία και ενημερώνει αμέσως τόσο τον πρόεδρο όσο και το Δ.Σ.

Πρέπει να είναι ευχάριστος τύπος, άριστος γνώστης της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώσεις και άλλων γλωσσών θα θεωρούνται ως επιπρόσθετο προσόν.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Καθήκοντα Β΄Αντιπροέδρου υπεύθυνου εκπαίδευσης και εντύπων

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος εκτός των άλλων του καθηκόντων που του αναθέτει ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος της Λέσχης για την εκπαίδευση των μελών, τα σεμινάρια, τις εκδρομές, τις εκθέσεις, τους διαγωνισμούς καθώς και για όλα τα έντυπα που ήθελε να εκδόσει η Λέσχη.

Διατηρεί άριστες σχέσεις με τα κρατικά ιδρύματα και τις Τουριστικές σχολές για αμοιβαίο όφελος.

Πρέπει να έχει άριστη γραμματειακή μόρφωση και ηγετικές ικανότητες για την επίτευξη των στόχων της θέσης αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα – Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα

Ο Γεν. Γραμματέας φυλάει τα αρχεία και ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου των Μελών της Λέσχης ως υπεύθυνους έναντι του Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωση του.

Ευθύνεται για όλη την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ., διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του Πρωτοκόλλου των εγγραφών, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Καθήκοντα Γενικού Ταμία

Ο Ταμίας κρατεί τα οικονομικά βιβλία της Λέσχης, τα διπλότυπα αποδείξεων υπογραμμένα από την Ελεγκτική Επιτροπή και γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία λογιστικά έγγραφα.

Υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεως τις οποίες εκδίδει εκτελεί πληρωμές κατόπιν εγκρίσεως του Δ.Σ. και υποβάλει σ΄αυτό διμηνιαία κατάσταση λογαριασμών. Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να εγκρίνει μέχρι 100.000 δρχ. και με απόφαση του Δ.Σ. αυξομειώνεται το ποσό αυτό.

Καταθέτει στην τράπεζα όλες τις εισπράξεις, στο όνομα της Λέσχης εντός 5 ημερών από την είσπραξη τους.

Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα προσυπογραφόμενα από τον Πρόεδρο που παίρνει την έγκριση του Δ.Σ.. Συντάσσει ισολογισμό – προϋπολογισμό του επόμενο χρόνου και υποβάλλει αυτά για επικύρωση στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. που αποφασίζει τελικά.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών. Τέλος ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της Λέσχης.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Καθήκοντα Εφόρου

Διατηρεί βιβλία της ακινήτου περιουσίας της Λέσχης. Αντικαθιστά και βοηθά τον Ταμία στο έργο του.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Καθήκοντα Λειτουργού αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων

Είναι αποκλειστική ευθύνη του η λειτουργία του σοβαρού τομέα της αξιολόγησης των μελών βάση του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης ο οποίος θα τύχει της έγκρισης των μελών του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Καθήκοντα Ελεγκτικής Επιτροπής

Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. με χωριστό ψηφοδέλτιο και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. και διενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.

Η Ε.Ε. κατά την πρώτη συνεδρίαση της μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.

Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις νομικές διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, κύρια δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου,  του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ.  μέσα στα περιθώρια του προϋπολογισμού.

Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Δικαιούται να εξετάσει σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία της Λέσχης και να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου.

Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσεται έκθεση περί της διαχείρισης του Δ.Σ. που υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτού και ο Πρόεδρος την υποβάλλει στην Γ.Σ.

Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις που διαβάζονται στις Γ.Σ. καθώς και οι συνεδριάσεις της.

Η Ε.Ε. έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτο Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας της.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Σφραγίδες – Λάβαρο

Η Λέσχη έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία της στην περιφέρεια καθώς και τα διακριτικά στην αγγλική γλώσσα Chef’ s Club.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Γενικές Διατάξεις

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από το Δ.Σ. σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Διάλυση της Λέσχης

Σε περίπτωση διάλυσης της Λέσχης η περιουσία της μεταβιβάζεται σε άλλο ομοειδές σύλλογο, ένωση της περιοχής ή δευτεροβάθμια οργάνωση με απόφαση της Γ.Σ.

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 22 άρθρα και αφού διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην καταστατική συνέλευση των μελών του την 20η Φεβρουαρίου 2004.